פסלי חומר

©2019 גדי כפיר

אמהות' מאחור. חומר'

25X25X25 מדות