©2019 גדי כפיר

פסלי חומר

ידו בכל ויד כל בו'. חומר'

20X20X20 :מדות