פסלי חומר

©2019 גדי כפיר

אשה ארץ ישראל' חומר'

33X5X5 מדות